กิจกรรม

 • โปรแกรมทัวร์ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน “ป๋วย อึ๊งภากรณ์” จังหวัดชัยนาท เสาร์ที่ ๒๒-อาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖   วันแรก เสาร์ที่ ๒๒  มิถุนายน ๒๕๕๖ ๐๘.๐๐               ล้อหมุน จากกรุงเทพ ๑๑.๐๐      ...
 • เมื่อผมอยู่ในครรภ์ของแม่ ผมต้องการให้แม่ได้รับประทานอาหารที่เป็นคุณประโยชน์ และได้รับความเอาใจใส่ และบริการอันดีในเรื่องสวัสดิภาพของแม่และเด็ก ผมไม่ต้องการมีพี่น้องมากอย่างที่พ่อแม่ผมมีอยู่ และแม่จะต้องไม่มีลูกถี่นัก พ่อกับแม่จะแต่งงานกันถูกกฎหมาย หรือธรรมเนียมประเพณีหรือไม่ ไม่สำคัญ...
 • ขอขอบคุณที่ท่านและเพื่อน/องค์กรในกลุ่มเศรษฐศาสตร์รุ่นต่างๆ ที่ได้ร่วมบริจาคเพื่อปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป๋วย อึ๊งภากรณ์ ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ เรียกสั้นๆ ว่า “ศูนย์ป๋วยฯ” ...
 • 19-20 มกราคม 2556 ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชัยนาท กูรู:อาจารย์พุฒินันท์ พึ่งวงศ์ญาติ ที่ปรึกษาบชท.-ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเตาอิวาเตะและถ่านขาว
 • ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2552
   ประสบการณ์เกษตรอินทรีย์ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์ นพดล กลิ่นถนอม หัวหน้าโครงการเกษตรอินทรีย์ บชท.          อาชีพการเกษตรมีความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาประเทศประเทศไทย ทั้งนี้เพราะ ประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศมีอาชีพเกษตรกรรม ชีวิตความเป็นอยู่...
 • 5 มิถุนายน 2552
       ด้วยศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน “บ้าน บ.ช.ท.” จัดการอบรม เรื่อง “ปรับวิถีชีวิตให้เป็นสุขอย่างพอเพียง” รุ่นที่ 1 ในวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2554 ให้แก่ชาวเกษตรกรและผู้สนใจ ในการอบรมท่านจะได้ความรู้ แนวคิด และการปฏิบัติที่เห็นผล...
 • 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2554
  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน “บ้าน บ.ช.ท.” จัดการอบรม เรื่อง “ปรับวิถีชีวิตให้เป็นสุขอย่างพอเพียง” รุ่นที่ 2 ให้แก่ชาวเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ในการอบรมท่านจะได้ความรู้ แนวคิด และการปฏิบัติที่เห็นผล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น กสิกรรมธรรมชาติ...